Installs 30 Days
662,348
Total Installs
1,000,000
MAU
831,174
Weekly Active Users
290,911

Traffic

Graph View
Downloads
Last 30 Days
Line Graph View

Audience

SDK Used

Reviews 23,269

Information

What`s new

- Chỉnh sửa lỗi hiển thị
- Tiến hành sửa lỗi nhiệm vụ và thành tựu
- Tối ưu hóa Server

Video

Screenshots

PermissionsLearn more